fundusze - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniesierpień

fot.pixabay.com

Po przeprowadzeniu analizy funduszy akcyjnych za miesiąc sierpień, pora zapoznać się z rezultatami osiągniętymi przez grupę funduszy zrównoważonych.Podobnie jak w przypadku poprzednich zestawień, przedstawimy czynniki i zdarzenia które mogły wpływać na wyniki osiągane przez fundusze.Sierpień nie przyniósł rynkom światowym otuchy, a liczba negatywnych zdarzeń zdawała się zwiększać.


Dużym ciosem na pewno stało się kolejne widmo bankructwa Argentyny, do tego należy dołożyć brak perspektyw na porozumienie handlowe na linii USA-Chiny chociaż zarówno jedni jak i drudzy starają się bardzo ostrożnie wprowadzać kolejne sankcje.Kolejny czynnik to spodziewane we wrześniu posiedzenie FED i oczekiwana przez inwestorów amerykańskich i prezydenta obniżka stóp procentowych, co jednak nie jest pewnikiem, a każda inna decyzja poskutkuje nagłym załamanie notowań za oceanem.


Dane z Europy również nie wpływaja korzystnie na rynki.Gospodarka Niemiecka coraz bardziej pogłębia się w recesji, co w dłuższej perspektywnie odbije się również czkawką na rynku Polskim.Do tego Brexit telenowela, i niekończące się negocjacje i przekładanie terminów wyjścia.Warto również wspomnieć o niezbyt korzystnej sytuacji politycznej na linii USA-Iran, oraz Iran-Arabia Saudyjska co również nie poprawia klimatów na rynkach.Jak sami Państwo widzą czynników negatywnych zdaje się przybywać z każdym miesiącem.


Wydaje się że recesja już się rozpoczęła, jednak do finalnego załamania na rynkach światowych pozostało jeszcze kilka kroczków.Przejdzmy zatem do oceny funduszy zrównoważonych, które niestety nie brylowały w miesiącu sierpniu.Na pozycji pierwszej uplasował się Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6%).Na druim miejscu uplasował się fundusz Allianz Defensywna Multistrategia który poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,39%).Ostatni stopień podium dla Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 6,00%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Allianz Defensywna Multistrategia

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz  Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe.  Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do  modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85%  rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 5,39%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj3.Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Fundusz lokuje od 10% do 35% aktywów w tytuły uczestnictwa  funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na  globalnych rynkach akcji. Pozostałą część lokat stanowią tytuły  uczestnictwa funduszy dłużnych oraz inwestycje bezpośrednie w obligacje  skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,8%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 5,00%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniasierpień

fot.pixabay.com

Lato za nami, a przed nami kolejna porcja zestawień.Pierwszą grupą którą poddamy analizie, będą fundusze akcyjne.Omawiana grupa odnotowała w sierpniu bardzo dobre wyniki, które w pewien sposób przeczą negatywnym czynnikom makro na rynkach światowych, a tych zamiast ubywać przybywa z każdym miesiącem coraz więcej.

Amerykańscy inwestorzy co rusz wprowadzają indeksy za oceanem na szczyty, by następnie lekko je korygować co wskazuje na pewne niepokoje i oczekiwanie na wrześniową obniżkę stóp procentowych o min 25 pkt, jednak obecne wypowiedzi szefa Fed na to nie wskazują.Jeśli nie dojdzie do obniżenia stóp, może dojść do paniki, gdyż duża część wyników poszczególnych spółek już zdyskontowała przyszłe obniżenie stóp, co jeszcze nie jest faktem.

Jednak wojna celna między USA a Chinami wydaje się coraz bardziej zaogniać, co widać w początkowych zwiastunach recesji w USA m.in obniżeniu ilości nowych etatów na rynku pracy poniżej prognoz.Do tego dochodzi odwrócenie krzywej rentowności, co jest kolejnym symptomem zwiastującym spowolnienie gospodarcze.Niepokój wśród inwestorów obrazuje również, wzrastająca ilość lokacji kapitału prywatnego w złoto i srebro oraz ucieczka z giełdy.

Jednak kiedy dokładnie nastąpi załamanie rynku tego nie wie nikt.Przejdzmy zatem do wyników funduszy akcyjnych w sierpniu.Na pozycji pierwszej uplasował się podobnie jak w lipcu Investor Ameryka Łacińska (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 46,06%).Na miejscu drugim niespodzianka, fundusz Santander Akcji Tureckich (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,61%).Ostatni stopien podium dla funduszu Investor Rosja (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,30%).

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Ameryka Łacińska

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 46,06%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj2.Santander Akcji Tureckich

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 23,61%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Rosja

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły  uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe  rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i  inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do  dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 23,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelipiec

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy, którą poddamy analizie.Mowa o instrumentach dłużnych, które nadal prezentują się nadwyraz dobrze, i to pomimo spodziewanego w niedługim czasie pogorszenia koniunktury na rynku długu.Jednak jak do tej pory, cała grupa sukcesywnie odnotowuje bardzo przyzwoite wyniki, dając zarobić znacznie lepiej aniżeli lokaty bankowe, na których obecnie więcej można stracić aniżeli zyskać.Patrząc na czynniki makro które mogą wpłynąć na całe otoczenie, obecnie nie widać żadnych zagrozeń.


W Polsce w najbliższym czasie nie są spodziewane wzrosty stóp procentowych, to samo tyczy się rynku za oceanem stąd inwestorzy którzy ulokowali swoje oszczędności w ten typ funduszy, mogą spać spokojnie.Przejdzmy zatem do oceny najlepszej trójki miesiąca lipca.Na pozycji pierwszej uplasował się fundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,22%).Miejsce drugie dla funduszu UniObligacje: Nowa Europa, który raz po raz pojawia się w naszych zestawieniach jednak nie lokuje się w nich na dłuższy okres (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,71%).Ostatni stopień podium dla PKO Papierów Dłużnych USD ,który powraca po miesięcznym rozbracie z naszym zestawieniem (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,21%).1.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 11,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 8,71%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 8,21%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielipiec

fot.pixabay.com

Przed nami analiza wyników osiągniętych przez fundusze zrównoważone w miesiącu lipcu.Od początku widać iż w naszych zestawieniach doszło do sporych roszad.Z pierwszą trójką musiały pożegnać się instrumenty grupy PKO, które w miesiącu czerwcu okupowały całe podium.Tym razem PKO ustąpił miejsca Pekao.Zanim jednak przejdziemy do wyników, krótkie spojrzenie na rynek i potencjalne czynniki które mogły mieć w mniejszym bądz większym stopniu wpływ na notowania naszych funduszy.


Czynniki ryzyka pozostają takie same jak w przypadku grupy instrumentów akcyjnych m.in wojna celna na linii USA-Chiny,Regres gospodarczy w Europie oraz niepewność związana z Brexitem, jednak dzięki dywersyfikacji i lokacji części kapitału w bardziej bezpieczne instrumenty jak waluty i obligacje, ryzyko jest mniejsze.Przejdzmy zatem do wyników.Miejsce pierwsze dla funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,08%).Na pozycji drugiej uplasował się fundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,11%).Ostatni stopień podium zostaje przyznany funduszowi Allianz Defensywna Multistrategia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,98%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub  prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 6,08%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Fundusz lokuje od 10% do 35% aktywów w tytuły uczestnictwa  funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na  globalnych rynkach akcji. Pozostałą część lokat stanowią tytuły  uczestnictwa funduszy dłużnych oraz inwestycje bezpośrednie w obligacje  skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,8%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 5,11%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj3.Allianz Defensywna Multistrategia

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz  Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być  inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe.  Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do  modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85%  rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 4,98%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialipiec

fot.pixabay.com

Rozpoczynamy kolejny miesiąc z funduszami, i jak zwykle na pierwszy ogień pójdą instrumenty akcyjne.Pomimo wielu negatywnych czynników makro (spowolnienie gospodarcze w Niemczech,Konflikt celny na linii USA-Chiny załamanie gospodarcze w Argentynie,Brexit za rogiem,Załamanie rynku metalurgicznego i wydobywczego (węgiel)), niektóre fundusze akcyjne radzą sobie nadzwyczaj dobrze.


Jednak nadal uważam iż kryzys gospodarczy to niezbyt odległa kwestia, a gdy nastąpi dojdzie do znacznych wahnięć na rynkach kapitałowych na czele z rynkiem akcyjnym.Stąd pomimo bardzo dobrych wyników, zalecam zdrowy rozsądek, i nie inwestowanie całości kapitału w ten rodzaj aktywów.Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca lipca.Na pozycji pierwszej uplasował się fundusz Investor Ameryka Łacińska (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39,34%.Lokata druga dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,48%).Ostatni stopień podium dla Investor Rosja stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,60%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Ameryka Łacińska

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 39,34%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 19,48%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Rosja

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły  uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe  rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i  inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do  dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 16,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeczerwiec

fot.pixabay.com

Pora by poddać analizie grupę funduszy dłużnych, która w miesiącu czerwcu prezentowała się nadwyraz dobrze.Ostatnio z tak dobrymi wynikami mieliśmy do czynienia w kwietniu, gdy PKO Papierów Dłużnych USD dawał stopę zwrotu na poziomie 11,23.Obecnie omawiana grupa odnotowała znaczne wzrosty, a związane jest to z bardzo dużym wzrostem zainteresowania tą grupą funduszy wśród inwestorów, oraz nadal niskimi stopami procentowymi w Polsce, a także mniejszym popytem na fundusze akcyjne i zrównoważone ,pomimo prezentowanych przez nie niezłych wyników.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca czerwca.Pozycja pierwsza dla PZU Dłużny Rynków Wschodzących (w poprzednim miesiącu miejsce 2.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,94%).Miejsce drugie dla funduszu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących ( w poprzednim miesiącu nieobecny w naszych zestawieniach.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,42%).Ostatni stopień podium dla Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (w poprzednim miesiącu nieobecny w naszych zestawieniach.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,21%).Z dużym zawodem spotkali się inwestorzy lokujący swoje środki w fundusz PKO Papierów Dłużnych USD który praktycznie cyklicznie pojawiał się w naszych notowaniach by wypaść z nich w czerwcu.


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 10,94%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,75%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 8,42%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 8,21%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieczerwiec

fot.pixabay.com

Kolejna porcja analiz przed nami.Drugą grupą, którą poddamy weryfikacji będą jak zwykle fundusze zrównoważone.Porównując ich wyniki względem instrumentów akcyjnych, mamy tutaj lepszą sytuację.Widać że całą grupa poprawiła swoje wyniki w stosunku miesiąc do miesiąca.


Jeszcze jednym ważnym odnotowania faktem, jest całkowita dominacja funduszy PKO w czerwcu, co zdarza się niezwykle rzadko.Tym bardziej jest to istotny fakt przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca czerwca.


Pozycja pierwsza dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 7,05%).Na drugim miejscu usadowił się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,70%).Ostatni stopien podium dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,33%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub  bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na  sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i  dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w  fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o  charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100%  aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 to 7,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 to 6,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 80% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 to 6,33%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniaczerwiec

fot.pixabay.com

Przed nami kolejny miesiąc inwestycyjnych wyzwań.Obecna sytuacja geopolityczna w której się znależliśmy jako inwestorzy, stawia przed nami więcej pytań niż odpowiedzi.Mamy odwrócenie krzywej rentowności wśród amerykańskich obligacji, co w większości przypadków było zwiastunem zbliżającej się recesji.Kolejnym czynnikiem, który na rynkach kapitałowych może odbić się szerokim echem będzie decyzja FED w sprawie obniżek stóp procentowych, na którą czekają inwestorzy zza oceanu.


Jednak mogą się nie doczekać, ponieważ obecna koniunktura w USA wskazuje raczej na podniesienie stóp aniżeli obniżkę (stopy obniża się w celu stymulacji gospodarczej w okresie recesji, a nie w obliczu hossy z którą mamy obecnie do czynienia).Problem w tym, że inwestorzy zdyskontowali już obniżkę w ostatnich wzrostach na giełdzie, co w obliczu braku jej wprowadzenia może skończyć się załamaniem na rynkach zagranicznych.


Największa gospodarka Europy zmaga się z recesją ,a w tle nadal nie wyjaśniony konflikt USA-Chiny.To wszystko skutkuje coraz częstszymi inwestycjami Państw w szlachetny kruszec, i ucieczkę z rynku kapitałowego co dobitnie widać na GPW od połowy 2017.Jak sami widzicie więcej jest pytań niż odpowiedzi, w kwestii dalszych losów rynku kapitałowego, stąd zalecam szczególną ostrożność, w przypadku inwestycji w aktywa podwyższonego ryzyka jakimi są akcje i fundusze akcyjne.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki, spośród funduszy akcyjnych za miesiąc czerwiec.Na pozycji pierwszej, podobnie jak w poprzednim miesiącu fundusz Investor Ameryka Łacińska (stopa zwrotu w skali roku na poziomie aż 32%).Na miejscu drugim uplasował się fundusz Investor Rosja, który również poprawił swoją efektywność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,92%).Na trzecim stopniu podium mamy pewne przetasowanie.Miejsce Investora Sektora Nieruchomości ,zajmuje fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 14,87%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Ameryka Łacińska

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 to 32%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj2.Investor Rosja

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły  uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe  rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i  inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do  dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 to 16,92%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj3.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 to 14,87%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemaj

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy, które poddamy analizie.Mowa o instrumentach dłużnych które w maju radziły sobie równie dobrze jak w poprzednich miesiącach, a stopa zwrotu pierwszej trójki oscylowała między 6,49% a 5,13%.Wprawdzie najlepszy fundusz spośród analizowanej grupy odnotował gorsze wyniki niż poprzednich miesiącach, jednak pozostała dwójka poprawiła swoją stopę zwrotu, przez co całe notowania nam się znacznie bardziej wyrównały.


Na dobre wyniki omawianej grupy wpływ ma niewątpliwie niska stopa procentowa w Polsce, Europie oraz USA, co skutkuje nadal tanim kredytem, i podnosi jego atrakcyjność.Do tego dochodzą gospodarcze zgrzyty na głównych frontach, przez co część kapitału inwestycyjnego ląduje na depozytach,funduszach dłużnych i kruszcu.Oprocentowanie na lokatach nadal nie oszałamia ,stąd fundusze dłużne cieszą się w Polsce dużą popularnością.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca maja.Na miejscu pierwszym uplasował się fundusz PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,49% ).Na pozycji drugiej ulokował się PZU Dłużny Rynków Wschodzących, który poprawił swoje wyniki względem kwietnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,27%).Ostatni stopień podium dla debiutanta i bardzo ciekawego funduszu, nie tylko ze względu na bardzo dobrą stopę zwrotu, ale również niskie opłaty za zarządzanie.Mowa o inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,13%).FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 6,49%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 5,27%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,75%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 5,13%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

fot.pixabay.com

Przed nami druga grupa funduszy, które poddamy analizie.Mowa o funduszach zrównoważonych.Porównując ich wyniki z wcześniej omawianymi akcyjnymi, widać spore rozbieżności co jest o tyle dziwne że na ogół w przypadku niewielkich spadków wśród grupy akcyjnej, dochodziło do niewielkich rotowań wśród grupy funduszy zrównoważonych, gdyż przeważnie wyniki obu grup są ze sobą skorelowane.Tymczasen w maju mamy do czynienia z prawdziwym pogromem.


W pierwszej trójce nie znalazł się żaden fundusz z miesiąca kwietnia, co więcej najlepszy z nich mógł się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 3,15% w skali roku, co jest bardzo słabym wynikiem.Wydaje się iż fundusze zrównoważone są obecnie najmniej opłacalną z inwestycji, gdyż zarówno grupa instrumentów akcyjnych, jak i dłużnych oferuje znacznie ciekawsze stopy zwrotu.Jeśli chodzi o czynniki ryzyka które towarzyszą omawianej grupie, tą są one identyczne jak w przypadku funduszy akcyjnych.


Przejdzmy zatem do przedstawienia wyników najlepszej trójki miesiąca maja.Miejsce pierwsze dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 E (stopa zwrotu na poziomie 3,15%).Pozycja druga dla Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (stopa zwrotu w skali roku 2,58%).Na ostatnim stopniu podium uplasował się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,17%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 60% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 to 3,15%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj2.Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Fundusz lokuje od 10% do 35% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Pozostałą część lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz inwestycje bezpośrednie w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,8%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 to 2,58%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 80% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 to 2,17%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


Dalej
zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego