grudzień - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszegrudzień

fot.pixabay.com

Ostatnie roczne podsumowanie przed nami.Analizie poddamy fundusze pieniężne i dłużne.Jest to jedyna grupa funduszy która nie sprawiła zawodu inwestorom.Podobnie jak w zeszłym roku stopy zwrotu omawianych grup były na zbliżonych poziomach.Jest to budujące zważywszy na obecną sytuację na rynkach finansowych.


Również odpływy kapitałowe z funduszy niższego ryzyka były mniejsze.Przejdzmy zatem do oceny poszczególnych funduszy które mogły się pochwalić najlepszymi stopami zwrotu.Zaczynamy od funduszy pieniężnych.Miejsce pierwsze dla Pekao Pieniężny Plus ,który również grudzień zakończył wzrostem (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,50%).Na miejscu drugim uplasował się UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,40%).Ostatnim zwycięskim funduszem na podium został SGB Gotówkowy który podobnie jak poprzednik mógł się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 2,40%).


Fundusze dłużne dawały inwestorom jeszcze lepszą stopę zwrotu.Szczególnie w grudniu mieliśmy do czynienia z dużym wybiciem, co w dużym stopniu było podyktowane tąpnięciem na amerykańskiej giełdzie (największe grudniowe spadki od 1931 roku).Stąd wielu inwestorów szukało bezpiecznej przystani lokując swój kapitał w instrumenty dłużne.


Przejdzmy zatem do ocen pierwszej trójki roku 2018.Pozycja pierwsza dla PKO Papierów Dluznych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,20%)Tuż za funduszem PKO uplasował się NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,10%).Na najniższym stopniu podium usadowił się fundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,70%).

Fundusze pieniężne

 • Pekao Pieniężny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,50%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,40%
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,40%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dluznych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 5,20%.
 • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 4,10%.
 • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO obecna stopa zwrotu na poziomie 3,70%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Pekao Pieniężny Plus

Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,50%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj2.UniAktywny Pieniężny (Dochodowy)

Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,40%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj3.SGB Gotówkowy (Bankowy)

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,40%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 5,20%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 4,10%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 3,70%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (grudzień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniegrudzień

fot.pixabay.com

Przed nami kolejne podsumowanie roczne.Tym razem na tapetę weżminiemy fundusze zrównoważone, które podobnie jak
wcześniej omawiane fundusze akcyjne poniosły klęskę.Jeszcze na początku roku stopa zwrotu najlepszego z funduszy wynosiła 22,47%.W grudniu najlepszy fundusz spośród zrównoważonych przyniósł stopę zwrotu na poziomie 3,56% ,co jest bardzo słabym wynikiem.


Co zatem wpłynęło na tak beznadziejne wyniki całej grupy.Czynniki są identyczne, jak przy grupie funduszy akcyjnych a są nimi dane makroekonomiczne napływające ze świata które wpływają na inwestorów z Europy, czyli nierozwiązany konflikt celny między USA a Chinami (pomimo pogłosek o rzekomym porozumieniu które nadal jest tylko plotką w którą wierzą inwestorzy z USA).Zawieszenie wypłat dla pracowników budżetówki w USA (łącznie 800000 pracowników),nierozwiązana kwestia Brexitu,spowolnienie gospodarcze w Niemczech,problem zadłużenia Włoch i Francji, to tylko niektóre czynniki które znajdują odbicie w kondycji rynków zachodnich.


Przejdzmy zatem do prezentacji wyników najlepszej trójki w roku 2019.Miejsce pierwsze dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,56%).Miejsce drugie w naszym rocznym zestawieniu dla Investor Bezpiecznego Wzrostu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,94%).Na ostatnim miejscu podium ulokował się Pocztowy Stabilny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 0,53%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 to 3,56%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj2.Investor Bezpiecznego Wzrostu

Nie mniej niż 80% aktywów funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków w obligacje skarbowe, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. Do 20% lokat mogą stanowić instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 to 1,94%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj3.Pocztowy Stabilny

Fundusz inwestuje w papiery udziałowe od 0% do 40% aktywów oraz w instrumenty dłużne - od 0 do 100% aktywów. Może również inwestować w inne fundusze: akcyjne - do 20% oraz dłużne - do 50% aktywów. Łącznie instrumenty udziałowe nie mogą stanowić więcej niż 40% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 to 0,53%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniagrudzień

fot.pixabay.com

Rok skończony, i jak zawsze jest to pora na podsumowanie dokonań, osiągniętych przez instrumenty finansowe w ostatnich dwunastu miesiącach mijającego roku.Coroczne analizy kończyliśmy zawsze oceną, i graficznym zobrazowaniem wyników najlepszego funduszu w skali dwunastomiesięcznej.


Jednak obecny rok, i poziom wyników osiągniętych przez fundusze zwłaszcza te akcyjne, skłonił nas do tymczasowego zawieszenia tego typu prezentacji wśród funduszy wysokiego ryzyka.Porównując rok 2018 do 2017 widać stanowczy regres, i znaczne pogorszenie wyników których zwieńczeniem był tragiczny grudzień, najgorszy od 1931 na giełdzie w trakcie którego amerykańskie indeksy poniosły 20% straty.


Pomimo lekkiego odbicia na początku stycznia nadal jest to wzrost chwilowy, oparty na spekulantach liczących na wieczne wzrosty, a jak pokazuje historia takie sytuacje nie kończą się dobrze.Dane makroekonomiczne nie wskazują na zwyżki a amerykańska giełda i jej inwestorzy zaklinają rzeczywistość.Im dłużej rynek będzie sztucznie pompowany, tym boleśniejszy będzie upadek systemu finansowego który czeka za rogiem.


Ale póki co wróćmy do funduszy akcyjnych, których wyniki w miesiącu grudniu były beznadziejne.Jedynie zwycięzca, jeśli tak wogóle można nazwać fundusz akcyjny który oferuje stopę zwrotu na poziomie 2,60%, zakończył rok na plusie.Szczęśliwcem pozostał Altus Short.Pozostałe fundusze zakończyły rok pod kreską co znakomicie obrazuje obecną kondycję rynku akcyjnego.Na pozycji drugiej uplasował się Investor Ameryka Łacińska (stopa zwrotu w skali roku na poziomie -1,36%). Miejsce trzecie dla funduszu Investor Rosja (stopa zwrotu w skali roku na poziomie -1,55%).W gwoli ścisłości przypomnę iż zwycięzca zeszłorocznego zestawienia odnotował stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej na poziomie 40%

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.ALTUS Short

Fundusz dąży do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian indeksu WIG20 short. W tym celu zajmuje pozycję równoważną od 50% do 100% wartości aktywów w pozycji krótkiej w kontraktach na indeks WIG20. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty udziałowe (do 20%), instrumenty dłużne (do 90%) oraz depozyty (do 25%).

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 to 2,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Investor Ameryka Łacińska

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 to -1,36%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Rosja

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 to -1,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecgrudzień

fot.pixabay.com

Pora by zamknąć rok i podsumować ostatnią grupe funduszy a mianowicie fundusze bazujące na inwestycjach w metale szlachetne i nie tylko.Podobnie jak w przypadku pozostałych grup funduszy w trakcie półrocznej analizy bo właśnie od 6 miesięcy dokonujemy oceny najlepszych funduszy alternatywnych pod uwagę bralismy 4 czynniki a mianowicie:


1.Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.


2.Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.


3.Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamiętać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.


4.Niskie opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie.


Jednak na początek podsumowań kilka danych statystycznych.
W trakcie analiz w naszych zestawieniach pojawiło się 5 funduszy.Grupa niewielka ale prężnie utrzymująca swoje miejsca w czołówce.Zwycięski funduszu okupował miejsce 1 przez 5 miesięcy.Skala stopy zwrotu wahała się w przedziale od 4% do 96%.Pora zatem na przedstawienie wielkiej trójki.


Miejsce pierwsze: PKO Akcji Rynku Złota
(stopa zwrotu w skali roku 60,62%)

Pomimo licznych wahań kursowych fundusz ten zachował największą regularność i w skali półrocznej osiągnął bardzo przyzwoitą stopę zwrotu.Mimo że stopa zwrotu w skali roku nie jest największa to jednak konsekwencja z jaką PKO Akcji Rynku Złota pojawiał się w czołówce musi dawać osobom zarządzającym tym funduszem powód do dumy.Oby w przyszłym roku jeszcze poprawił i tak już znakomity wynik.Poniżej graficzny obraz półrocznych dokonań funduszu.Miejsce drugie: PKO Surowców Globalny
(stopa zwrotu w skali roku 77,30%)


Kolejny fundusz z grupy PKO.Wskoczył on na miejsce pierwsze naszego zestawienia z celującym wynikiem 77,3% w skali roku.Fundusz ten przez długi czas był notowany wśród grupy instrumentów akcyjnych i dopiero pod koniec roku został umiejscowiony w grupie alternatywnej stąd nie został wzięty pod uwagę w zestawieniu najlepszych funduszy z tej grupy.Jednak patrząc na poprzednie dokonania tego funduszu warto mieć go na uwadze przy planowaniu przyszłych inwestycji.Warto również pamiętać że fundusze alternatywne cechują się dużą zmiennośćią notowań a ich wyniki są zależne od popytu na surowce.

Miejsce trzecie: Pioneer Surowców i Energii
(stopa zwrotu w skali roku 15,40%)


Trzeci spośród najlepszych Pioneer Surowców i Energii prezentował się przyzwoicie ale nie oszałamiał wynikami na tle swoich rywali.Warto wspomnieć iż obecny wynik jest najlepszym w skali roku więc fundusz ten nawet w 1 miesiącu nie oferował stopy zwrotu na poziomie choćby 20%.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.


1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 60,62%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 77,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 15,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień-Podsumowanie cz 2)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszegrudzień

fot.pixabay.com

Pora na drugą część naszych analiz związanych z funduszami przydatnymi przy planowaniu emerytury.Dzisiaj ocenimy roczne dokonania funduszy dłużnych.Muszę powiedzieć że w tym przypadku wybór najlepszego funduszu okazał się najtrudniejszy, i dlatego przyznalismy dwa 1 miejsca, ponieważ zarówno fundusz PKO Papierów dłużnych USD jak i Metlife Obligacji Światowych, pokazały się ze znakomitej strony i to nie po raz pierwszy ponieważ już w roku 2015 oferowały swoim klientom bardzo dobrą stopę zwrotu.Oba fundusze cyklicznie pojawiały się w pierwszej trójce, wzajemnie się wyprzedzając w wynikach.Poniżej przedstawię kilka danych statystycznych oraz graficzny obraz wyników dwóch najlepszych funduszy z grupy instrumentów dłużnych.


Kilka danych statystycznych:W trakcie naszych badań ocenie poddaliśmy 8 funduszy.Zwyciezcy pojawiali się w naszych notowaniach odpowiednio PKO-8 razy,Metlife-10 razy.Stopa zwrotu w skali roku oscylowała w przedziałach od 2,96 do 11,26%.


Miejsce pierwsze: PKO Papierów Dłużnych USD
(stopa zwrotu w skali roku 10,71%)

Tegoroczny zwyciezca w naszych zestawieniach wspólnie z funduszem Metlife pokazał się z bardzo dobrej strony zarówno jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji jak i konsekwencję z jaką pojawiał się w naszych notowaniach.Poprawa sytuacji gospodarczej na rynku amerykańskim wyrażnie sprzyjała wynikom tegoż funduszu.
Miejsce pierwsze: Metlife Obligacji Światowych
(stopa zwrotu w skali roku 9,19%)

Fundusz ten podobnie jak PKO otrzymuje od nas pierwsze miejsce ze względu na swoje wyniki i częstą obecność w pierwszej trójce.Polityka tego funduszu polegająca na inwestowaniu w światowej sławy fundusze dłużne pokazuje ze jest to słuszna droga i miejmy nadzieje przynosząca jeszcze większe zyski swoim klientom w dłuższej perspektywie czasowej.Miejsce trzecie: Skarbiec Lokacyjny
(stopa zwrotu w skali roku 5,84%)

Skarbiec pojawił w naszym zestawieniu stosunkowo niedawno bo dopiero od dwóch miesięcy plasuje się w pierwszej trójce.Niestety już w drugim miesiącu w naszym rankingu pogorszył swoje wyniki wprawdzie nieznacznie ale zawsze z 5,96 do 5,84%.Będziemy dalej przyglądać się temu funduszowi.

W woli uzupełnienia poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników funduszy w skali 3 miesięcy.FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 10,71%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 9,19%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 5,84%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniegrudzień

fot.pixabay.com

Kolejny rozdział podsumowań rocznych.Pora na fundusze zrównowazone które w 2016 roku charakteryzowały się dużą zmiennością i chwiejnością.Tegoroczny zwycięzca pojawił się w naszej wielkiej trójce dopiero w miesiącu sierpniu, jednak nie umniejsza to jego efektywności która stała na bardzo przyzwoitym poziomie.

Na początek trochę statystyk.W trakcie naszych analiz poddaliśmy ocenie 12 funduszy.Ich stopa zwrotu wahała się od 3 do 15%.Najczęściej w naszych rankingach pojawiał się fundusz Investor Zrównoważony, i to on został zwycięzcą spośród pozostałych funduszy.Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki

Miejsce pierwsze:Investor Zrównoważony
(stopa zwrotu w skali roku 14,55%)

Droga tego funduszu na szczyt była kręta i wyboista.Zaczał on pojawiać sie w naszych zestawieniach dopiero w okresie wakacyjnych często plasując się na 2 i 3 miejscu jednak na finiszu okazał się bezkonkurencyjny pomimo pogorszenia wyników względem poprzedniego miesiąca.Poniżej przedstawiam graficzny obraz wyników tegoż funduszu w skali roku.


Miejsce drugie:Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
(stopa zwrotu w skali roku 13,83%)

Fundusz ten pojawiał się w naszych zestawieniach od początku roku jednak bardzo często znikał z wielkiej trójki tak było np w miesiącu listopadzie gdy nie był wogóle obecny w trójce ale porównując wyniki z miesiącem pażdziernikiem gdy jego stopa zwrotu oscylowała w okolicach 7% warto dalej mieć ten fundusz na uwadze przy decyzjach inwestycyjnych.

Miejsce trzecie:PKO Strategicznej Alokacji
(stopa zwrotu w skali roku 11,80%)

Fundusz ten również wielokrotnie pojawiał się w naszych notowaniach jednak jego stopa zwrotu nie była tak imponująca jak konkurencji.Jednak wynik roczny można równiez uznać za bardzo przyzwoity.

Dla uzupełnienia podaje graficzny obraz wyników funduszy z ostatnich 3 miesięcy.


1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 14,55%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

2.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz  zrównoważony inwestujący do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa  funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność  operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach  Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić  tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów  lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 13,83%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Strategicznej Alokacji

Do  100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa  Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4,49%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 11,80%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniagrudzieńpodsumowanie

fot.pixabay.com

Wreszcie nadszedł ten moment.Pora na podsumowanie wyników funduszy akcyjnych w skali roku.Na początek warto napisać, iż podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozostałych grup funduszy, w trakcie prowadzenia naszych comiesięcznych zestawień,kierowaliśmy się czterema ważnymi cechami które powinien posiadać oceniany fundusz.


1.Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.


2.Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.


3.Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamiętać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.


4.Niskie opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie.

Na początek kilka danych statystycznych najlepszy fundusz w skali roku pojawiał się w naszym zestawieniu aż 10 razy.Jego stopa zawrotu na początku roku wynosiła zaledwie 11,18% by w grudniu osiągnąć poziom 33,72%.W skali roku przez nasze zestawienia przewinęło się 14 funduszy.

Przejdzmy zatem do wyników:


Miejsce pierwsze: Investor Rosja
(stopa zwrotu w skali roku 49,57%)

Fundusz ten jest niewątpliwie zaskoczeniem ponieważ przez większość roku znajdował się poza czołówką jednak poprawa sytuacji w Rosji i wzmocnienie rubla wpłynęły na znaczną poprawę wyników tego funduszu.

Miejsce drugie:PZU Akcji Spółek Dywidendowych
(stopa zwrotu w skali roku 33,72%)

Naszym zdaniem jest to zwycięzca w skali roku.Jego wyniki są wprawdzie gorsze od poprzednika ale skuteczność i konsekwencja z jaką  Dywidendowy wspinał się na szczyt jest godna podziwu.By lepiej przedstawić progres wyników tego funduszu warto przyjrzeć się graficznej prezentacji wyników w skali roku.Miejsce trzecie:Investor Ameryka Łacińska
(stopa zwrotu w skali roku 26,82%)

Fundusz ten również zaskoczył nas swoimi wynikami oraz konsekwentym pojawianiem się w pierwszej trójce naszych zestawień.Strategia funduszu opierająca się na inwestycjach w krajach ameryki południowej pokazuje iż pomimo licznych afer i niedociągnieć zwłaszcza w Brazylii kontynent południowo amerykański nadal jest atrakcyjną bazą pod przyszłe wzrosty.

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 49,57%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 33,72%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Ameryka Łacińska

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 26,82%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj
Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień)-Podsumowanie

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturagrudzień

fot.pixabay.com

Po dokonaniu podsumowań wśród funduszy akcyjnych i zrównoważonych, czas na fundusze pienieżne i dłużne, bardzo przydatne przy planowaniu emerytury.Tak więc biorąc pod uwagę stopę zwrotu na przestrzeni roku, zwycięzcą wśród funduszy pienieżnych zostaje Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy, który jednak obniżył loty w grudniu, i w skali roku mógł zaoferować swoim klientom zwrot na poziomie 3,43%.Drugi stopień podium okupuje Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny, ze stopą zwrotu 3,19%.Trzeci w naszym zestawieniu wśród funduszy pieniężnych jest KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny który oferował zwrot na poziomie 1,99% więc bez rewelacji.

Jak sytuacja prezentuje się wśród funduszy dłużnych.Pierwsze miejsce dla Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus który również nie pozostał obojętny wobec zawirowań rynkowych i jego zyskowność została zniwelowana z 7,84% w listopadzie do 4,53% w grudniu.Co wobec konkurencji, jest niezłym wynikiem ,drugim funduszem zostaje PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, który również pogorszył swoje notowania względem miesiąca poprzedniego.Stopa zwrotu została zniwelowana, z 3,06 do 3,01.

No i trzecie miejsce na naszej liście to MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, i kolejny spadek z 5,38% do 2,83%.

Podsumowując roczne zestawienia funduszy pieniężnych i dłużnych, warto zauważyć znaczące spadki ich wartości.Było to podyktowane zawirowaniami na rynkach światowych(podniesienie stóp procentowych w USA, oraz niepewna sytuacja w Chinach).

Warto również zauważyć iż były fundusze oferujące większą stopę zwrotu, jednak nie spełniały naszych oczekiwań(zbyt wysoki próg wejścia,brak benchmarku,zbyt wysokie opłaty za zarządzanie).Dlatego mam nadzieje że nasza analiza, i roczne podsumowanie przyda się państwu, przy dokonywaniu przyszłych kroków na ścieżce inwestycji.Zapraszam do kolejnych analiz w przyszłym miesiącu.

FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

Według statutu, do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 3,43%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny

Polityka lokacyjna opiera się na inwestycjach w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa pieniężnych i gotówkowych 60% do 100% aktywów.Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,7%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 3,19%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny

Polityka  inwestycyjna tego funduszu to lokacja kapitału w krótkoterminowe dłużne  papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb  Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery  wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem  inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu  lokaty w krótkim terminie.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 1,99%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 4,53%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 3,01%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 2,83%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień)-Podsumowanie

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjegrudzień

fot.pixabay.com

Mamy nowy rok, a więc pora na podsumowania i wytypowanie najlepszego z funduszy rynku akcyjnego, który mógł pochwalić się największą efektywnością, i najwyższą stopą zwrotu w okresie rocznym.Już na starcie mamy nielada niespodziankę.Fundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki, który tylko raz bo w miesiącu sierpniu pojawił się w czołowej czwórce naszego comiesięcznego zestawienia, odebrał palmę pierwszeństwa funduszowi technologii i innowacji z grupy PKO.

I to właśnie fundusz z grupy Investors zostaje niespodziewanym zwycięzcą naszego rankingu, na najlepszy i najskuteczniejszy fundusz akcyjny 2015 roku.Gratulacje dla osób zarządzających tymże funduszem, za znakomite wyniki w skali roku.Jednak nie należy zapominać o pozostałych medalistach.Na szczególne wyrazy uznania zasługuje wynik funduszu Innowacji z grupy PKO.Przede wszystkim regularność, z jaką fundusz prezentował się w naszym zestawieniu, powinna  być najlepszą rekomendacją, do przyszłych inwestycji w instrumenty akcyjne grupy PKO.Pioneer również poprawił swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego, często prezentował się w czołowej trójce w naszych zestawieniach w 2015 i osoby zarządzające nim zasługują na duże brawa.I to by było na tyle do zobaczenia w kolejnych zestawieniach w nowym roku 2016.

1.Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki

Struktura finansowa funduszu wygląda następująco.70% wartości aktywów lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 13,31%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 11,96%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Strategia inwestycyjna funduszu jest następująca.Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 11,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Polityka lokacyjna funduszu jest nastepująca.Minimum 60% aktywów subfunduszu jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 10,56%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (grudzień)-Podsumowanie

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeinwestycjegrudzień

fot.pixabay.com

Końcówka roku to prawdziwe trzęsienie ziemi wśród funduszy zrównoważonych, a wszystko za sprawą tymczasowego umacniania się złotówki względem dolara w miesiącu grudniu.Na wyniki mogła wpłynąć również niepewna sytuacja na chińskim rynku kapitałowym.Wystarczy wspomnieć iż niedawny lider który jeszcze w listopadzie oferował swoim klientom stopę zwrotu na poziomie 13 procent, spadł na przedostatnie miejsce naszego rankingu z przeciętnym wynikiem 3,73%.Natomiast pole do popisu miały fundusze które w miesiącu listopadzie okupowały miejsca 3 i 4.Mowa o Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony jak również Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.Oba te fundusze poprawiły swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego.

Podsumowując zatem najskuteczniejszym funduszem zrównoważonym w skali roku zostaje Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony.Prezentował się on najskuteczniej i bardzo często okupował miejsca 1-3 naszego zestawienia.Pomimo spadku poziomu stopy zwrotu z 10,20 w miesiącu sierpniu do 6,52 w grudniu, i tak stopa zwrotu z inwestycji jest bardzo przyzwoita, porównując wyniki do konkurencji.Osobom odpowiadającym za prowadzenie niniejszego funduszu należy pogratulować skuteczności, i życzyć dalszych sukcesów.A państwa zapraszam do kolejnych notowań już wkrótce.

1.Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Budowa portfela inwestycyjnego tego funduszu wygląda następująco akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 6,52%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


2.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

Strategia inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu znacznej ilości kapitału w fundusze zagraniczne które stanowią do 60% aktywów.Są to inwestycje w fundusze akcyjne inwestujące na rynkach europejskich. Fundusz może inwestować do 100% kapitału w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym, głównie w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income i Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 6,12%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


3.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz ten inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzą działalność operacyjną albo uzyskują większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokacji mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 3,73%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

4.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

Kapitał funduszu inwestowany jest m.in w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 2,81%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego