kwiecień - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Nasze kwietniowe zestawienia, ukończymy przedstawieniem wyników funduszy dłużnych, które w obliczu wielu niepokojów rynkowych na świecie staja się coraz bardziej łakomym kąskiem dla inwestorów.Widać to również po wynikach które są bardzo dobre.Wprawdzie miesiąc kwiecień obfitował w pewne niepodzianki, jeśli przyjrzymy się układowi w pierwszej trójce naszych notowań, jednakże każdy z wymienionych funduszy nie znalazł się tam z przypadku, i już wiele razy pojawiał się na podium naszych rankingów.

Przejdzmy zatem do oceny wyników najlepszej trójki w miesiącu kwietniu.Na pozycji pierwszej niezmiennie od wielu miesięcy plasuje się PKO Papierów Dłużnych USD, który wprawdzie nieznacznie pogorszył swoją efektynosć względem marca, jednak spadek ten jest na tyle nieznaczny iż nie powinien on stanowić powodu do niepokojów (stopa zwrotu na poziomie 11,23%).Pozycja druga dla Allianz PIMCO Global High Yield Bond ,który wspólnie z pozostałą grupą funduszy z grupy Allianz brylował w naszych rankingach w zeszłym roku.Po kilku miesiącach nieobecności powraca on do naszych zestawień ze stopą zwrotu na poziomie 3,97%.Ostatni stopień podium dla funduszu który również bywał w naszych rankingach nieraz.Mowa tutaj o PZU Dłużny Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,91%).
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 11,23%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 3,97%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 3,91%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Ostatnio ocenie poddaliśmy fundusze akcyjne, i jak wynikało z naszych analiz ich wyniki nie były oszałamiające.Pora zatem sprawdzić jak z obecną sytuacją radzą sobie fundusze zrównoważone, które na ogół zachowują się w bardzo zbliżony sposób, do wcześniej omawianej grupy.


Patrząc na otoczenie makroekonomiczne, mamy tutaj identyczne czynniki wpływające na rynek, jak w przypadku grupy akcyjnej stąd nie będziemy się rozdrabniać, powtarzać tego co zostało już napisane i przejdziemy od razu do wyników, które są niemal identyczne ,a liderzy zachowują status quo w kwestii progresu.


Bardzo dobrze na tle całej grupy zachowywały się jednostki funduszu z Caspar z Poznania.Caspar Globalny wysunął się w rankingu na czoło stawki, co jest pozytywnym zaskoczeniem gdyż ,bardzo rzadko zdarza się by mniejsze fundusze posiadające benchmark piastowały czołowe lokaty w notowaniach.


Omawiany fundusz odnotował stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 11,80%przypomnę że w miesiącu marcu oferował stopę zwrotu 9,39%.Na pozycję drugą spada dotychczasowy lider czyli Pekao Zrównoważony Rynku ,który zanotował niewielkie pogorszenie wyników względem marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,58%).Ostatnie miejsce na podium dla funduszu Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,47%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Caspar Globalny

Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 11,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 11,58%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 6,47%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Przed nami comiesięczna porcja zestawień.Zaczniemy jak zwykle od funduszy akcyjnych, które nieznacznie pogorszyły swoje wyniki względem miesiąca marca.Zanim jednak przedstawimy najlepszą trójkę miesiąca kwietnia, pora na kilka informacji makroekonomicznych które nie pozostawały bez wpływu na sytuację instrumentów akcyjnych.


Czynnik pierwszy to wciąż nierozwiązana kwestia sporna pomiędzy USA a Chinami .Wprawdzie inwestorzy i analitycy zza oceanu nadal liczyli na porozumienie między zainteresowanymi stronami ,co znajdowało odzwierciedlenie w amerykańskich indeksach i nowych rekordach wszechczasów ,jednak teraz już wiemy że niestety do porozumienia nie doszło, i szykuje się kolejny akt wojny celnej ,na której napewno ucierpi rynek kapitałowy.


Już głos podnoszą amerykańscy rolnicy ,którzy będą pierwszymi pokrzywdzonymi w konflikcie nowych supermocarstw.Temat Brexitu został przez media zamieciony pod dywan, jednak nadal wiadomo niewiele w kwestii procedury wyjścia co również stanowi podłoże do niepokojów gospodarczych.W europie zachodniej panuje nadal recesja, stąd w przeciągu miesiąca nie nastąpiły żadne pozytywne sygnały które miałyby dać nam podstawy do wychodzenia gospodarki światowej na prostą.


To tyle tytułem wstępu.Przejdzmy zatem do oceny funduszy akcyjnych w miesiącu kwietniu.jak zaznaczyliśmy na początku grupa nieznacznie pogorszyła swoje wyniki względem marca.Na pozycji pierwszej uplasował się Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,59%).Miejsce drugie dla funduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa który pogorszył swoje wyniki względem marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 14,62%).Na pozycji trzeciej usadowił się Investor Nowych Technologii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,89%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 16,59%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj2.Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz spółek inwestujących w nieruchomości, a także w pochodne instrumenty finansowe, których instrumenty bazowe bezpośrednio lub pośrednio stanowią inwestycje na rynkach nieruchomości. Do 30% lokat mogą stanowić akcje spoza sektora nieruchomości.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 14,62%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Nowych Technologii

Od 70% do 100% aktywów fundusz inwestuje w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 13,89%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Zgodnie z tradycją miesięczne zestawienia kończymy podsumowując wyniki funduszy należących do grupy funduszy mniejszego ryzyka.Mowa o funduszach pieniężnych i dłużnych.Pierwsza grupa po kilku miesiącach zniżek poprawiła swoje wyniki.Wprawdzie nie są one oszałamiajaca ale jest to pozytywna przesłanka ku dalszym wzrostom.


Jeśli chodzi o fundusze bazujące na rynkach obligacyjnych, widać nadal spadki, co jest o tyle dziwne ponieważ stopy procentowe w Polsce są nadal bardzo niskie.Jednak na rynkach światowych następuje uwolnienie rynku stóp.Amerykanie już zapowiedzieli kolejne wzrosty stóp procentowych ,co może wypływać na niższe wyniki rynku obligacji .


Przejdzmy jednak do wyników.Miejsce pierwsze wśród funduszy pieniężnych zajmuje nieprzerwanie od trzech miesięcy UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,31%).Miejsce drugie dla UniKorona Pieniezny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,90%).Na ostatnim stopniu podium uplasował się SGB Gotówkowy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,70%).Jeśli chodzi o fundusze dłużne, to tak jak pisaliśmy wcześniej wszystkie fundusze z pierwszej trójki pogorszyły wyniki.


Zwłaszcza spadek z 10,02% do 6,4% funduszu ING Obligacji Rynków Wschodzących pokazuje obecny trend na tej grupie funduszy.Miejsce drugie dla  Allianz PIMCO Emerging Local Bond, który również odnotował spore pogorszenie wyników z 9,22% na 6,05%.Na trzecim miejscu Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych, który odnotował najmniejszy spadek jeśli chodzi o stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej (5,22%).Uważam jednak ze obecna sytuacja na rynku obligacynym ma charakter przejściowy, i stanowi doskonały moment do akumulacji jednostek.


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,31%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,90%.
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 3,70%.Fundusze dłużne

 • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących obecna stopa zwrotu na poziomie 6,40%.
 • Allianz PIMCO Emerging Local Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 6,05%.
 • Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,22%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 4,31%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 3,90%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.SGB Gotówkowy

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 3,70%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa  funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną  kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów  rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki.  Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do  20%) bądź depozyty (do 20%)

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 6,40%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 6,05%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 5,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Przed nami zestawienie funduszy zrównoważonych, które poruszają się mniej więcej w takim samym trendzie jak grupa instrumentów akcyjnych.W notowaniach dochodziło do niewielkich przetasowań na pozycjach 1 oraz 2.Do trójki powrócił po kilku miesiącach nieobecności Investor Zabezpieczenia Emerytalnego.Przejdzmy zatem do analizy.


Na miejscu pierwszy uplasował się Investor Zrównoważony, który odnotował poprawę wyników w stosunku miesiąc do miesiąca.Przypomnijmy że w marcu fundusz ten oferował swoim klientom stopę zwrotu na poziomie 10,81% w skali roku ,a obecna stopa zwrotu wzrosła i wynosi 13,30%.Na miejscu drugim znalazł się fundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, którego klienci nie mają już tak wielkich powodów do zadowolenia.Fundusz ten odnotował spadek zyskowności w stosunku do miesiąca marca z 13,30% do 11,33%.


Ostatnie miejsce na podium dla funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który powraca do naszych notowań po dość długim rozbracie.Investor odnotował wzrost zyskowności w skali miesiąca i jego stopa zwrotu na dzień 30 kwietnia wynosiła 8,35%.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 13,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 11,33%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 8,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc i kolejna porcja zestawień przed nami.Jak zwykle nasze analizy rozpoczniemy od przedstawienia wyników najskuteczniejszych funduszy akcyjnych.Podobniej jak to miało miejsce w miesiącu marcu mamy do czynienia ze spadkami ale nie dotknęły one wszystkich funduszy co jest pozytywną przesłanką.


W kwietniu na rynek spłynęły dane wzrostu gospodarczego w USA za pierwszy kwartał które były słabsze niż się spodziewano.Nadal trwa również cicha wojna celna międzu USA a Chinami.Jeśli chodzi o rynek akcyjny w Polsce to tematem dominującym było zawieszenie obrotów spółką GetBack która to wpadła w finansowe tarapaty wpędzając w kłopoty niejednego inwestora.


Przejdzmy jednak do funduszy.Na pozycji pierwszej bez zmian Skarbiec Spółek Wzrostowych który jednak odnotował po raz kolejny pogorszenie wyników (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 25,8%).Na drugim miejscu również bez zmian ale fundusz Skarbiec Top Brands poprawił swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 24,3%).Ostatni stopień podium dla funduszu Investor Nowych Technologii który również odnotował wzrost stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,01%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 25,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 24,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 19,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeckwiecień

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie wyników notowanych przez fundusze alternatywne.Ich wyniki można określić jednym słowem masakra.Wszystkie oceniane fundusze poniosły znaczne straty względem poprzednich miesięcy.Dotychczasowy lider który jeszcze trzy miesiące temu dawał swoim klientom zarobić ponad 60% obecnie oferuje stopę zwrotu na poziomie zaledwie 16,5%.Z trójką żegna się PKO Akcji Rynku Złota a na jego miejsce wskakuje BPH Globalny Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu na poziomie 5,44%).Allianz Surowców i Energii również zawiódł wynikami.Stopę zwrotu na poziomie zaledwie 3,36% pozostawiamy bez komentarza.Na taki bieg wydarzeń wpływ miały następujące czynniki:taniejące złoto,wychodzenie Rosji z recesji i bardzo dobra sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 16,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 5,44%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 3,36%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejne zestawienia przed nami.Tym razem pod lupę bierzemy wyniki funduszy dłużnych i pieniężnych.Zarówno wśród pierwszy, jak i drugich nie dochodziło do spektakularnych zmian.Wartym odnotowania faktem jest powrót do notowań funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, a także bardzo dobre wyniki funduszu Uni Aktywny Pienieżny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,59%).


Zajął on miejsce poprzedniego lidera, czyli KBC Pienieżnego który obecnie okupuje miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,83%).Wśród funduszy dłużnych niezmiennie na miejscu pierwszym pozostaje Allianz Obligacji Globalnych, który jednak obniżył loty (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,22%).


Na miejsce drugie awansuje Skarbiec Lokacyjny (stopa zwrotu w skali roku 5,07%).Na trzecim plasuje się omawiany wcześniej Aviva.Spoglądając na wyniki zarówno funduszy pienieznych jak i dłużnych, widać pewną analogię w wynikach.Może to świadczyć o odejściu inwestorów od tej grupy lokacyjnej, i skierowanie kapitału w kierunku funduszy absolutnej stopy zwrotu, które obecnie są bardzo popularne.Jednak my będziemy trzymać rękę na pulsie i dalej monitorować tę grupę funduszy.


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,59%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,92%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,83%.Fundusze dłużne

 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,22%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,07%.
 • Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,21%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 3,59%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,92%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,83%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,63%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


3.Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe  dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku  pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się  instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego  odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów  stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 4,21%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy brana pod lupę.Tym razem skupimy się na funduszach zrównoważonych, wśród których doszło do kilku znaczących zmian.Najważniejszą z nich jest rotacja na pozycjach 2 oraz 3.Z pierwszej trójki wypadają fundusze PZU Zrównoważony oraz Caspar Globalny, który był w naszych notowaniach zaledwie przez miesiąc.Niespodzianką są wyrażnie gorsze wyniki funduszu PZU który bardzo często gościł w naszych rankingach ,jednak znając historię możemy spodziewać się jego rychłego powrotu do wielkiej trójki.


Na przedzie niezmiennie od kilku miesięcy Investor Zrównoważony który zachwyca regularnością.Wprawdzie jego wyniki nie były znacząco lepsze względem miesiąca marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,23%) ,jednak pozycja lidera i ciągłe wzrosty pozwalają z optymizmem patrzeć na dalsze losy tego funduszu.Oceniając całą grupę widać ewidentną analogię względem funduszy akcyjnych które podobnie jak zrównoważone są na etapie lekkiego wzrostu bądz korekty.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 23,23%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 21,51%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,40%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 19,21%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Wiosna płata figle podobnie jest z funduszami które co rusz zaskakują podobnie jak giełda.Index WIG powoli zbliża się do szczytu z roku 2007.Jednak pozostałe indeksy są daleko w tyle stąd perspektywa wzrostów jest jak najbardziej możliwa.Wiele spółek jest obecnie niedoszacowanych a tylko niewielka grupa osiągająca swoje maksima przez co winduje notowania całego indeksu WIG.


Wróćmy jednak do funduszy.Cała grupa zanotowała lekkie spadki jednak nie powinny one stanowić podstaw do niepokoju.Z wielką trójką żegna się PZU Akcji Spółek Dywidendowych jednak jak pokazuje historia pewnie w niedługim czasie fundusz z grupy PZU powróci na szczyty naszych notowań.Miejsce pierwsze bez zmian okupowane przez Metlife Akcji Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,54%).


Na miejscu drugim ulokował się fundusz Caspar Akcji Europejskich co jest pewną niespodzianką jednak spoglądając na osoby zarządzające grupą Caspar (towarzystwo które odeszło z  funduszy WBK) można z optymizmem patrzeć na dalsze losy tegoż funduszu.W woli ścisłości zaznaczę że roczna stopa zwrotu tegoż funduszu na dzień 30.04.2017 wynosiła 36,77%.I pozostał nam trzeci do brydża czyli Investor Nowych Technologii który powtórzył wynik z miesiąca marca utrzymując się na pozycji trzeciej.Jego wynik również uległ niewielkiemu pogorszeniu względem marca (obecna stopa zwrotu to 34,51%).


Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.


1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 38,54%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 36,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 34,51%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Dalej
zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego