podsumowanie - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszepodsumowanieroczne

fot.pixabay.com

Podsumowanie roczne kończymy analizą najpopularniejszych funduszy pieniężnych i dłużnych, które brylowały wynikami w mijającym roku 2017.Podobnie jak przy poprzednich zestawieniach, przed podaniem tegorocznych zwycięzców, poświęcimy trochę czasu na przypomnienie najważniejszych danych statystycznych, oraz faktów związanych z omawianą grupą.Zaczniemy od funduszy pieniężnych.W trakcie 12 miesięcy wzięliśmy pod lupę wszystkie fundusze pieniężne obecne na naszym rynku.


Przy dokonywaniu porównań braliśmy pod uwagę następujące czynniki takie jak m.in niski próg wejścia,benchmark a także stabilną politykę inwestycyjną, i dobre fundamenty pod przyszłe wzrosty.Spośród wszystkich funduszy do naszych notowań zakwalifikowało się 7 które naprzemiennie pojawiały się w pierwszej trójce.Zwycieski fundusz był obecny w naszych rankingach przez 12 miesięcy, co wskazuje na znakomitą politykę inwestycyjną osób zarządzających omawianym funduszem.


Przed podaniem zwycięzcy przedstawimy wyniki za miesiąc grudzień,w trakcie którego nie obyło się bez niespodzianek.Z pierwszym miejscem pożegnał się UniAktywny Pieniężny, który musiał ustąpić miejsca funduszowi BPS Płynnościowy, (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,61%).Pozycja druga dla funduszu UniKorona Pieniężny, (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,27%).Warto wspomnieć iż fundusz UniKorony również notował bardzo przyzwoite wyniki w okresie 12 miesięcy (11 miesięcy w zestawieniu coś znaczy).


Trzecie miejsce na podium i jednocześnie zwycięzca naszego zestawienia czyli fundusz UniAktywny Pieniężny który co prawda pogorszył nieznacznie swoje wyniki względem listopada, jednak w całościowym rozrachunku był najlepszy.Przypomnę iż fundusz ten mógł pochwalić się stopą zwrotu w skali roku na poziomie 4,13%).


Poniżej graficzne zobrazowanie wyników zwycieżcy w skali roku.
Skoro temat funduszy pieniężnych można uznać za zamknięty, skupimy się teraz na wynikach drugiej najpopularniejszej grupy a mianowicie funduszy dłużnych.Tutaj również nie obyło się bez niespodzianek, a liczba funduszy która gościła w naszych zestawieniach wynosiła aż 12.Zwycięski fundusz pojawił się w notowaniach 5 razy, co wprawdzie nie jest aż tak imponującym wynikiem porównując chociażby poprzednią grupę funduszy ale, przewaga nad konkurencją jaką uzyskał daje mu pełne prawo, by dzierżyć palmę pierwszeństwa w naszym rankingu.


Zanim podamy zwycięzcę przedstawimy wyniki w ostatnim miesiącu roku 2017.Pozycja pierwsza dla Allianz PIMCO Emerging Markets Bond.Jednocześnie jest to zwycięzca tegorocznego rankingu funduszy dłużnych ,którego całościowego wyniku nie przyćmią ciut gorsze wyniki w grudniu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 7,94%.Jest to jedyny fundusz z grupy Allianz który ostał się w pierwszej trójce.


Poniżej graficzne zobrazowanie wyników zwycieżcy w skali roku.


Pozycja druga dla funduszu SGB Dłużny, który pojawił się w naszych notowaniach dopiero w ostatnim miesiącu roku spychając z podium fundusze Allianz.Będziemy bacznie przyglądać się wynikom tegoż funduszu, by sprawdzić czy obecność w pierwszej trójce to efekt przypadku, czy zwiastun trendu długoterminowy.W woli ścisłości przypomnę iż SGB mógł się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 5,48%.


Na ostatnim miejscu podium mamy również debiutanta a mianowicie Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych ,który podobnie jak poprzednik jest obecny w naszych notowaniach przez zbyt krótki okres czasu by określić jego dalsze perspektywy.Miejmy nadzieje że grudzień będzie początkiem dla dalszych wzrostów funduszu grupy Skarbiec która po początkowym okresie roku 2017 gdy bardzo rzadko bywała na czołowych pozycjach notowań z końcem roku prezentuje się coraz lepiej.


Fundusze pieniężne

 • BPS Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 4,61%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,27%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,10%.Fundusze dłużne

 • Allianz PIMCO Emerging Markets Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 7,94%.
 • SGB Dłużny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,48%.
 • Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,27%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.BPS Płynnościowy

Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,30%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 4,61%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 4,27%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 4,13%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 7,94%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.SGB Dłużny

Fundusz dokonuje lokat w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Dłużne papiery wartościowe stanowią co najmniej 70% lokat funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 5,48%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 5,27%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniepodsumowanie

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna porcja rocznych podsumowań, i wybór najlepszego funduszu zrównoważonego który w skali roku wyróżniał się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w pierwszej trójce.Jednak zanim ogłosimy wyniki pora na kilka faktów statystycznych.


Podczas comiesięcznych analiz, ocenie poddaliśmy wszystkie fundusze zrównoważone obecne na polskim rynku, z czego na podium wylądowało zaledwie 6 funduszy.To pokazuje jak duży przesiew został przez nas dokonany, by wyodrębnić te najlepsze z najlepszych.Zwycięski funduszu był obecny na podium aż 9 razy, notując w roku swój najlepszy wynik w miesiącu czerwcu, z wynikiem 25,7%.I to tyle z analizy.


Przejdzmy zatem do podsumowania wyników grudniowych, oraz przedstawienia zwycięzcy naszych analiz.W ostatnim miesiącu z podium niespodziewanie pożegnał się Novo Zrównoważonego Wzrostu, który przez kilka ostatnich miesięcy okupował pozycję pierwszą.Patrząc na wyniki funduszy w grudniu widać pewne pogorszenie wyników.Na pozycji pierwszej ulokował się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E ,który mimo awansu pogorszył efektywność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,8%.


Przypomnę iż w miesiącu listopadzie notował stopę zwrotu na poziomie 23,52%.Druga lokata dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E, którego wyniki również uległy pogorszeniu względem poprzedniego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,77%).Pozycja trzecia dla najlepszego według nas funduszu zrównoważonego roku 2017 czyli funduszu Investor Zrównoważony, który jako jedyny odnotował poprawę względem poprzedzającego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19%).


Jak już wcześniej wspominałem zwycięski fundusz imponował nie tylko bardzo dobrymi wynikami a także konsekwentną obecnością w wielkiej trójce.Osobom które zarządzają niniejszym funduszem, jak i pozostałymi funduszami które znalazły się na podium, należy pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w roku 2018.Poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników zwycięskiego funduszu w roku 2017.Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,8%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapodsumowanie

fot.pixabay.com

Stało się nastał nowy rok, więc zgodnie z zapowiedziami pora na wyłonienie najlepszego funduszu akcyjnego roku 2017.Wybór nie był prosty, jednak ostatnie miesiące minionego roku utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności wyboru najlepszego z najlepszych.Dla osób które po raz pierwszy mają przyjemnośc gościć na naszej stronie ,przypomnę iż przy wyborze funduszy kierowaliśmy się następującymi kryteriami.Pierwszym był niski próg wejścia.Drugim punkt odniesienia funduszu tzw benchmark, fundusze nie posiadające benchmarku były dyskwalifikowane.Trzecim stopa zwrotu.


Opierając się na tych trzech elementach sprawdziliśmy i poddaliśmy analizie łącznie ponad 20 funduszy akcyjnych ,z których tylko jeden mógł pochwalić się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w naszych zestawieniach.Zanim jednak podamy zwycięzcę przedstawimy wyniki funduszy akcyjnych w miesiącu grudniu.Pierwsze miejsce niezmiennie dla Novo Akcji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,7%).Na drugim miejscu uplasował się fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych który nieznacznie pogorszył swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,90%).


Pozycja trzecia jest sporą niespodzianką, ponieważ Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek od bardzo dawna nie był obecny w naszych notowaniach, i sprawił swoim klientom przyjemny upominek na koniec roku, notując znaczną poprawę wyników (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 33,70%).Podsumowując widać znaczną poprawę wyników funduszy z grupy Skarbiec co może wskazywać na bardzo dobry rok 2018 w wykonaniu omawianej grupy.


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.Pora na wskazanie zwycięzcy, jest nim Novo Akcji.Fundusz ten pojawiał się nieprzerwanie w naszych zestawieniach od maja 2017 roku, i notował bardzo dobre wyniki lokując się na przedzie klasyfikacji już od czerwca i nie oddając pierwszego miejsca aż do grudnia.Gratulujemy i czekamy na podobne lub lepsze wyniki w roku 2018.Poniżej zaprezentowałem graficzny obraz notowań Novo Akcji w skali roku.1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 40,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 38,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 33,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniagrudzieńpodsumowanie

fot.pixabay.com

Wreszcie nadszedł ten moment.Pora na podsumowanie wyników funduszy akcyjnych w skali roku.Na początek warto napisać, iż podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozostałych grup funduszy, w trakcie prowadzenia naszych comiesięcznych zestawień,kierowaliśmy się czterema ważnymi cechami które powinien posiadać oceniany fundusz.


1.Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.


2.Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.


3.Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamiętać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.


4.Niskie opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie.

Na początek kilka danych statystycznych najlepszy fundusz w skali roku pojawiał się w naszym zestawieniu aż 10 razy.Jego stopa zawrotu na początku roku wynosiła zaledwie 11,18% by w grudniu osiągnąć poziom 33,72%.W skali roku przez nasze zestawienia przewinęło się 14 funduszy.

Przejdzmy zatem do wyników:


Miejsce pierwsze: Investor Rosja
(stopa zwrotu w skali roku 49,57%)

Fundusz ten jest niewątpliwie zaskoczeniem ponieważ przez większość roku znajdował się poza czołówką jednak poprawa sytuacji w Rosji i wzmocnienie rubla wpłynęły na znaczną poprawę wyników tego funduszu.

Miejsce drugie:PZU Akcji Spółek Dywidendowych
(stopa zwrotu w skali roku 33,72%)

Naszym zdaniem jest to zwycięzca w skali roku.Jego wyniki są wprawdzie gorsze od poprzednika ale skuteczność i konsekwencja z jaką  Dywidendowy wspinał się na szczyt jest godna podziwu.By lepiej przedstawić progres wyników tego funduszu warto przyjrzeć się graficznej prezentacji wyników w skali roku.Miejsce trzecie:Investor Ameryka Łacińska
(stopa zwrotu w skali roku 26,82%)

Fundusz ten również zaskoczył nas swoimi wynikami oraz konsekwentym pojawianiem się w pierwszej trójce naszych zestawień.Strategia funduszu opierająca się na inwestycjach w krajach ameryki południowej pokazuje iż pomimo licznych afer i niedociągnieć zwłaszcza w Brazylii kontynent południowo amerykański nadal jest atrakcyjną bazą pod przyszłe wzrosty.

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 49,57%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 33,72%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Ameryka Łacińska

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 26,82%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj
zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego