styczeń - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

Powoli zbliżamy się do końca stycznia, więc jest to najlepszy okres na swoiste podsumowanie wyników funduszy mniejszego ryzyka, które mogą być ciekawą alternatywą dla inwestujących długofalowo z myślą o zabezpieczeniu przyszłości.Jak zauważyli Państwo zestawienia styczniowe obejdą się bez funduszy pieniężnych, ale nie wykluczony jest ich powrót do naszych notowań w niedalekiej przyszłości.


Jest to spowodowane mniejszym zainteresowaniem inwestorów tą grupą funduszy ,która kieruje swój kapitał w kierunku alternatywnych instrumentów finansowych (złoto,srebro).Jednak fundusze dłużne nadal cieszą się niesłabnącą popularnością stąd pora by przejść do ich analizy.


Miejsce pierwsze podobnie jak w grudniu dla funduszu PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie aż 11%).Na pozycji drugiej mamy sytuację identyczną jak w przypadku poprzednika a więc powtórkę z grudnia i fundusz NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,86%).Trzeci stopień podium i niespodzianka.Miejsce to zajął fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ ,który raczej sporadycznie pojawiał się w naszych notowaniach w zeszłym roku (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,72%).


Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 11%.
 • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 4,86%.
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obecna stopa zwrotu na poziomie 4,72%.FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 11%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,86%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,72%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Drugą grupą funduszy, którą poddamy analizie będą fundusze zrównoważone.I podobnie jak w przypadku poprzedniej analizy, mamy do czynienia z podprawą wyników względem miesiąca grudnia.Co prawda odbicia nie są tak znaczące jak w przypadku grupy akcyjnej ,jednakże również spowodowały zdziwienie na twarzach niejednego inwestora.


Jednak dopóki nie mamy do czynienia ze zdecydowaną poprawą nastrojów, i twardymi faktami fundamentalnymi wskazujacymi na zakopanie topora konfliktu USA-Chiny, to bieżące wzrosty możemy odbierać jako tymczasowe odbicie na bazie spekulacji, a nie danych faktycznych.Nadal dużo jest negatywnych informacji na rynkach.Recesja na rynkach europejskich, oraz informacje o wprowadzeniu stanu wyjatkowego w USA przez Trumpa nie napawają optymizmem.


Co więcej wielcy finansiści z amerykańskiego rynku są zdania iż spadki z grudnia były anomalią, a obecne odbicie i dalsze kosmiczne wyceny spółek odbierają jako powrót do racjonalnych wzrostów, co pokazuje jak bardzo chciwość wpłynęła na racjonalizm analityków, ocenę wycen i osąd amerykańskiej giełdy.Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki funduszy zrównoważonych w miesiącu styczniu.


Miejsce pierwsze dla Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,20%).Pozycja druga dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E który juz wielkokrotnie był obecny w naszych notowaniach (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,80%).Ostatnie miejsce na podium dla Santander Platinum Konserwatywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,80%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 4,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 3,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj3.Santander Platinum Konserwatywny

Do 20% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Inwestycje na rynku krajowym stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 1,80%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 1,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniastyczeń

fot.pixabay.com

Kolejny rok przed nami, i pewnie wiele zdarzeń które odbiją się mniejszym bądz większym echem na rynkach finansowych, tym bardziej że skala niepokojów na globalnych rynkach kapitałowych nie wydaje się maleć.Postępująca recesja na Niemieckim rynku, do tego nierozwiązana kwestia sporu celnego między USA a Chinami, i czyhający za rogiem Brexit, nie wspominając już o mniejszych bądz większych czynnikach które pojawią się znienacka w przeciągu roku kalendarzowego.


To tyle tytułem wstępu .Przejdzmy zatem do funduszy akcyjnych które w przeciągu 31 dni zanotowały swoistą drogę z piekła do nieba.Po katastrofalnym grudniu na amerykańskich giełdach, który znalazł odzwierciedlenie na polskim rynku akcyjnym i funduszach akcji ,nastąpiło swoiste odrodzenie przynajmniej części z funduszy.Grupa która jeszcze w grudniu notowała ujemne stopy zwrotu w skali roku, obecnie mogła zaoferować swoim klientom prawie 10%.


To kolejny przykład iż w przypadku instrumentów finansowych podwyższonego ryzyka nie można być wszystkiego pewnym, chociaż wielu doświadczonych inwestorów spodziewało się odreagowania w drugą stronę i powrotu do wzrostów.Pora zatem na przedstawienie najlepszej trójki miesiąca stycznia, w którym zwycięzca był jeden fundusze Investors, które zajęły całe podium.Jest to sytuacja bezprecedensu ponieważ niezwykle rzadko zdarza się by fundusze jednej grupy inwestycyjnej okupowały całe podium.


Tym większe słowa uznania dla osób zarządzajacych i prowadzących TFI INVESTORS.Miejsce pierwsze dla Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,9%).Pozycja druga dla Investor Ameryka Łacińska (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,80%).Trzecia lokata dla Investor Rosja (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,4%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz spółek inwestujących w nieruchomości, a także w pochodne instrumenty finansowe, których instrumenty bazowe bezpośrednio lub pośrednio stanowią inwestycje na rynkach nieruchomości. Do 30% lokat mogą stanowić akcje spoza sektora nieruchomości.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 9,9%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Investor Ameryka Łacińska

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 9,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Rosja

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 5,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

W tym miesiącu dosyć póżno przedstawiamy wyniki funduszy pieniężnych i dłużnych.Jest to związane ze zmianami które miały miejsce na naszej stronie (zmiana nazwy,logotypu i uporządkowanie kwestii organizacyjnych) ,co powinno w niedługim czasie procentować.Tak czy inaczej dziękuję za wyrozumiałość.Przejdzmy zatem do istotniejszej kwestii, czyli comiesięcznego zestawienia.


Zarówno fundusze pieniężne jak i dłużne cieszą sie niesłabnącą popularnością wśród inwestorów.Podobny trend powinien być kontynuowany w nadchodzących miesiącach, gdyż społeczeństwo stroni od ryzyka, a fundusze pieniężne i dłużne nadal pozostają ciekawą alternatywą inwestycyjną, wobec nikłego oprocentowania lokat bankowych.Smutnym faktem jest odsetek Polaków trzymających swoje oszczędności na rachunkach bankowych, które z każdym rokiem zjada inflacja, ale to już temat na inny artykuł.


Jak co miesiąc, zaczniemy od funduszy pieniężnych.W przypadku tej grupy mamy do czynienia z niesamowity ściskiem w czołówce.Grupa funduszy poddawana ocenie nie zmieniła się.Doszło jedynie do niewielkich roszad między nimi.Pozycja pierwsza dla funduszu UniKorona Pieniężny, który zanotował wynik identyczny jak w miesiącu grudniu.


Na miejscu drugim, uplasował się fundusz UniAktywny Pieniężny, który zanotował awans o jedną lokatę.Stopa zwrotu również lepsza w skali miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,25%).Na ostatnim szczeblu podium umiejscowił się fundusz BPS Płynnosciowy, dla którego obecne położenie oznacza spadek o 2 pozycje.Wynik osiągnięty jest również gorszy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,23%).


Z o wiele ciekawszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku grupy funduszy dłużnych.Tutaj jedynie Allianz PIMCO Emerging Local Bond obronił miejsce w czołowej trójce, i to w jakim stylu.Miesiąc styczeń przyniósł grupie spore zmiany.Na miejsce pierwsze, po dosyć długim rozbracie powrócił fundusz z grupy Nationale Nederlanden NN Obligacji Rynków Wschodzących, który zanotował piorunujące wejście na szczyt.


Stopa zwrotu w skali roku osiągnięta pod koniec miesiąca stycznia wynosiła aż 15,03%.Bedziemy bacznie się przyglądać wynikom tegoż funduszu, w nadchodzących miesiącach gdyż bardzo często fundusze które notują znaczne wzrostu w krótkim okresie, bardzo szybko obniżają loty.Ale nie jest to reguła.Pozycja druga i trzecia dla funduszy z grupy Allianz.


Na drugim miejscu uplasował się Allianz PIMCO Emerging Local Bond, który również odnotował bardzo dobry wynik (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,57%).Miejsce trzecie dla Allianz PIMCO Emerging Markets Bond, którego stopa zwrotu jest znacznie niższa niż pozostałych członków podium (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,68%).


Fundusze pieniężne

 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,27%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,25%.
 • BPS Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 4,23%.Fundusze dłużne

 • NN Obligacji Rynków Wschodzących obecna stopa zwrotu na poziomie 15,03%.
 • Allianz PIMCO Emerging Local Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 13,57%.
 • Allianz PIMCO Emerging Markets Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 6,68%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 4,27%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 4,25%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.BPS Płynnościowy

Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,30%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 4,23%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki. Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do 20%) bądź depozyty (do 20%)

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 15,03%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 13,57%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

   Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 6,68%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Pora na drugą grupę funduszy, którą jak co miesiąc poddajemy analizie.Mowa o funduszach zrównoważonych ,wśród których doszło do znacznie mniejszych przetasowań niż w przypadku funduszy akcyjnych, pomimo ścisłego związku obu grup.Jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to warto zaznaczyć iż w naszym notowaniu pojawił się nowy gracz.Mowa o funduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,47%).I od razu zanotował wejście smoka plasując się na pozycji pierwszej.


Fundusz ten skupia się na lokowaniu kapitału w akcje spółek mających siedzibę, lub zarejestrowanych w Chinach lub Hongkongu oraz subfundusz obligacyjny Pioneer Funds Strategic Income.Pozycja druga dla funduszu Investor Zrównoważony, który zanotował niewielki wzrost względem miesiąca grudnia (stopa zwrotu na poziomie 19,12%).Na miejscu trzecim uplasował się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E który zanotował niewielki spadek względem miesiąca grudnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 18,69%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Subfundusz o charakterze zrównoważonym. Inwestuje nie mniej niż 40% wartości aktywów netto w subfundusze
Pioneer Funds. Są to przede wszystkim: Pioneer Funds China Equity, który inwestuje w akcje spółek mających
siedzibę lub zarejestrowanych w Chinach lub Hongkongu oraz subfundusz obligacyjny
Pioneer Funds Strategic Income. Każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusmoże lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe.
Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumentyfinansowe denominowane w walutach obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 22,47%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 19,12%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 18,69%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniastyczeń

fot.pixabay.com

Po dokonaniu podsumowań roku ubiegłego na rynku funduszy, pora rozpocząć nowy rozdział, i zgodnie z tradycją rozpocząć zestawienia od funduszy akcyjnych, które w miesiącu styczniu notowały nowe rekordy.Wprawdzie końcówka stycznia wiązała się z korektą, którą na polską giełdę przywiała zniżka na amerykańskich indeksach,jednak jak pokazuje obecna sytuacja, był to ledwie krótki epizod po którym światowe giełdy odzyskały wigor w tym również WIG 20.


Wróćmy jednak do funduszy akcyjnych, wśród których nie obyło się bez przetasowań.Z pozycją pierwszą pożegnał się zeszłoroczny zwycięzca Novo Akcji, dla którego zabrakło miejsca nawet w pierwszej trójce.Za to całe podium zostało zajęte przez fundusze z grupy Skarbiec.Swego czasu pisaliśmy o roszadach kadrowych w omawianej grupie.Po kilku miesiącach widać iż zmiany zadziałały na korzyść, a teraz fundusz zbiera laury.Miejsce pierwsze dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,3%).


Druga lokata dla Skarbiec Top Brands (stopa zrotu w skali roku na poziomie 41%).Na trzecim stopniu podium ulokował się Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,06%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 41,3%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 41%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 38,06%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecstyczeń

fot.pixabay.com

Jak zawsze okres comiesięcznych podsumowań kończymy przedstawieniem najlepszych funduszy alternatywnych.Tym razem niewiele pozostaje do dodania, gdyż fundusze które w poprzednim miesiącu okupowały lokaty od 1 do 3 pozostały w czubie.Doszło jedynie do niewielkich przetasowań ponieważ po raz pierwszy na czele ulokował się fundusz PKO Surowców Globalny (stopa zwrotu na poziomie 86,6% ).


Na miejsce drugie spada fundusz PKO Akcji Rynku Złota, który odnotował minimalny wzrost względem grudnia (stopa zwrotu na poziomie 60,8%).Miejsce trzecie pozostaje bez zmian, i tutaj mamy do czynienia z niewielką niespodzianką gdyż Pioneer Surowców i Energii który od niedawna gości w naszych zestawieniach, poprawił dość znacznie swoje wyniki.Przypomnijmy że w miesiącu grudniu, fundusz ten oferował swoim klientom stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej na poziomie 15,4%, a obecna stopa zwrotu to 19,01%).Jest to już trzeci miesiąc wzrostów tegoż funduszu.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.

1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 86,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 60,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 19,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

Przed nami zestawienia funduszy pienieznych i dłużnych za okres styczniowy.Nie obyło się bez niespodzianek i pewnych przetasowań w pierwszej trójce.Szczególnie widoczne zmiany zaszły wśród funduszy dłużnych.Wprawdzie Skarbiec Lokacyjny potwierdził swoją pewną pozycję w naszych notowaniach (stopa zwrotu na poziomie 7,81%)jednak na miejscach 2 oraz 3 zaszły spore zmiany.


Po dłuższej nieobecności na podium powrócił fundusz Alianz Obligacji Globalnych (stopa zwrotu na poziomie 6,30%) który po raz ostatni gościł u nas w połowie zeszłego roku.Na taki stan rzeczy wpływ mogły mieć dobre dane z rynków europejskich.Miejsce trzecie dla funduszu którego jeszcze nie gościliśmy w naszych notowaniach a mianowicie Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych którego wyniki również są bardzo dobre (stopa zwrotu na poziomie 5,34%).


Przejdzmy teraz do funduszy pienieżnych u których nie dochodziło do spektakularnych roszad a raczej niewielkich zmian kosmetycznych.Na czele pozostaje fundusz UniAktywny Pienieżny który poprawił swoje wyniki względem miesiąca grudnia (stopa zwrotu na poziomie 3,23%).Na miejscu drugim usadowił się fundusz NN Lokacyjny Plus który po miesięcznym rozbracie powraca do naszych notowań (stopa zwrotu na poziomie 3,04%).Z pierwszą trójką pożegnał się fundusz Altus Pieniężny a jego miejsce zajął Investor Płynna Lokata który regularnie pojawia się w zestawieniach (stopa zwrotu na poziomie 2,86%).


Fundusze pieniężne

 • Uniaktywny Pienieżny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,23%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 3,04%.
 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,86%.Fundusze dłużne

 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 7,81%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,30%.
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,34%.


Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 3,23%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 3,04%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 2,86%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 7,81%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 6,30%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 5,34%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Pora na fundusze zrównoważone którym również udzieliła się się hossa na rynku giełdowym.W czołówce doszło do niewielkich przetasowań.Fundusz investor Zrównowazony który w grudniu okupował miejsce pierwsze z wynikiem 14,55% obecnie ulokował się na miejscu drugim z bardzo dobrym wynikiem (stopa zwrotu na poziomie 22%).Jego miejsce na czele zajął fundusz PZU Zrównoważony którego wyniki były nieznacznie lepsze.


Przypomnijmy że w grudniu fundusz ten nie był obecny w czołówce i powraca po nowym roku w wielkim stylu (stopa zwrotu na poziomie 22,3%).Miejsce trzecie natomiast dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E.Fundusz ten pojawiał się wielokrotnie w naszych zestawieniach w roku 2016.Widać że jego obecność w poprzednich okresach nie jest dziełem przypadku.Obecnie PKO może pochwalić się roczną stopą zwrotu na poziomie 18,66%.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 22,30%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 22,00%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych  funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów  mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków  może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 18,66%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniastyczeń

fot.pixabay.com

Nowy rok i nowe wyzwania przed nami.Możemy obiecać wam jedno będziemy starać się robić analizy jeszcze lepsze i dokładniejsze i oczywiście z dużym zyskiem dla naszych odbiorców.A inwestycjom w fundusze akcyjne w tym roku powinna sprzyjać sytuacja na giełdzie i panująca na rynku hossa.Tak dobrze nie było na GPW od dobrych kilku lat.Wiele spółek daje zarobić naprawdę przyzwoite pieniadze a pozostają jeszcze spólki niedoszacowane których wartość jest o wiele wiele większa.


Sytuacja na giełdzie nie mogła pozostać bez wpływu na wyniki funduszy inwestycyjnych które bardzo często dobierają do swojego portfela akcje spółek z krajowego indeksu.Zatem przejdzmy do pierwszych w tym roku zestawień za miesiac styczeń.Pozycję lidera obronił fundusz Investor Rosja (stopa zwrotu 51,6%) któremu wyrażnie sprzyja ożywienie na rynku rosyjskim.Patrząc na obecną dynamikę tegoż funduszu jest on niemal pewnym kandydatem do pierwszej trójki w przyszłym miesiącu.


Miejsce drugie również pozostaje bez zmian względem grudnia i tutaj również mamy do czynienia ze wzrostem i to jakim.PZU Akcji Spółek Dywidendowych zanotował znaczną poprawę wyników z 33,72% na 47,9% .Na miejscu trzecim natomiast plasuje się fundusz Metlife Akcji Średnich Spółek którego wyniki również są bardzo przyzwoite (stopa zwrotu 46,05%).


Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 51,6%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 47,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 46,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Dalej
zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego