Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Nasze kwietniowe zestawienia, ukończymy przedstawieniem wyników funduszy dłużnych, które w obliczu wielu niepokojów rynkowych na świecie staja się coraz bardziej łakomym kąskiem dla inwestorów.Widać to również po wynikach które są bardzo dobre.Wprawdzie miesiąc kwiecień obfitował w pewne niepodzianki, jeśli przyjrzymy się układowi w pierwszej trójce naszych notowań, jednakże każdy z wymienionych funduszy nie znalazł się tam z przypadku, i już wiele razy pojawiał się na podium naszych rankingów.

Przejdzmy zatem do oceny wyników najlepszej trójki w miesiącu kwietniu.Na pozycji pierwszej niezmiennie od wielu miesięcy plasuje się PKO Papierów Dłużnych USD, który wprawdzie nieznacznie pogorszył swoją efektynosć względem marca, jednak spadek ten jest na tyle nieznaczny iż nie powinien on stanowić powodu do niepokojów (stopa zwrotu na poziomie 11,23%).Pozycja druga dla Allianz PIMCO Global High Yield Bond ,który wspólnie z pozostałą grupą funduszy z grupy Allianz brylował w naszych rankingach w zeszłym roku.Po kilku miesiącach nieobecności powraca on do naszych zestawień ze stopą zwrotu na poziomie 3,97%.Ostatni stopień podium dla funduszu który również bywał w naszych rankingach nieraz.Mowa tutaj o PZU Dłużny Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,91%).
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 11,23%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 3,97%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 3,91%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego