Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeczerwiec

fot.pixabay.com

Pora by poddać analizie grupę funduszy dłużnych, która w miesiącu czerwcu prezentowała się nadwyraz dobrze.Ostatnio z tak dobrymi wynikami mieliśmy do czynienia w kwietniu, gdy PKO Papierów Dłużnych USD dawał stopę zwrotu na poziomie 11,23.Obecnie omawiana grupa odnotowała znaczne wzrosty, a związane jest to z bardzo dużym wzrostem zainteresowania tą grupą funduszy wśród inwestorów, oraz nadal niskimi stopami procentowymi w Polsce, a także mniejszym popytem na fundusze akcyjne i zrównoważone ,pomimo prezentowanych przez nie niezłych wyników.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca czerwca.Pozycja pierwsza dla PZU Dłużny Rynków Wschodzących (w poprzednim miesiącu miejsce 2.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,94%).Miejsce drugie dla funduszu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących ( w poprzednim miesiącu nieobecny w naszych zestawieniach.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,42%).Ostatni stopień podium dla Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (w poprzednim miesiącu nieobecny w naszych zestawieniach.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,21%).Z dużym zawodem spotkali się inwestorzy lokujący swoje środki w fundusz PKO Papierów Dłużnych USD który praktycznie cyklicznie pojawiał się w naszych notowaniach by wypaść z nich w czerwcu.


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 10,94%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,75%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 8,42%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 8,21%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego