Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeluty

fot.pixabay.com

Comiesięczne analizy kończymy podsumowując wyniki funduszy dłużnych.Ich wyniki nadal są bardzo dobre, porównując je z wcześniej omawianymi funduszami akcyjnymi i zrównoważonymi.Jest to pokłosie niskich stóp procentowych ,które mają korzystny wpływ na efektywność tej grupy funduszy.Nie bez wpływ na taki obrót sprawy, mają czynniki makroekonomiczne które nadal pozostawiają gospodarkę światową w stanie zawieszenia.


Mowa tutaj o wojnie celnej USA-Chiny,spowolnieniu gospodarczym w Unii Europejskiej oraz nierozwiązanej kwestii Brexitu, do tego dorzucić można konflikt zbrojny w Syrii ,niepokoje na linii Palestyna Izrael oraz ciągle aktualne obostrzenia prawne na linii Unia Europejska Rosja.Jak widać czynników ryzyka jest całkiem sporo, stąd możemy być prawie pewni że tendencja zwyżkowa w przypadku funduszy dłużnych będzie nadal kontynuowana.Przejdzmy zatem do naszego zestawienia.


Miejsce pierwsze dla funduszu PKO Papierów Dłużnych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,84%).Lokata druga dla funduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,61%).Ostatnia pozycja na podium dla PZU Dłużny Aktywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,56%).


Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 10,84%.
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obecna stopa zwrotu na poziomie 3,61%.
 • PZU Dłużny Aktywny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,56%.FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 wynosi 10,84%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 wynosi 3,61%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PZU Dłużny Aktywny

Od 50% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery  wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane bądź  gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także emitowane przez  państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub  międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub  co najmniej jedno państwo członkowskie Unii.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 wynosi 3,56%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego