Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy którą poddamy analizie.Mowa o dłużnych instrumentach finansowych.Podobnie jak w przypadku poprzednich grup funduszy, dokonamy małej analizy całej grupy.Otóż papiery dłużne, pomimo wielu negatywnych czynników rynkowych mają się bardzo dobrze.W najbliższym czasie nie zanosi się na podniesienie stóp procentowych w Polsce, oraz na wiodących rynkach co mogłoby skutkować pogorszeniem koniunktury, na omawianych produktach finansowych.


Widać to również na przykładzie stałości funduszy w naszych notowaniach.Praktycznie bardzo rzadko dochodzi do spektakularnych zmian w zestawieniach, co również świadczy o stabilności omawianych produktów.Przejdzmy zatem do omówienia najlepszych funduszy dłużnych miesiąca marca.


Miejsce pierwsze dla PKO Papierów Dłużnych USD.To już trzeci miesiąc okupacji pierwszego miejsca przez fundusz.Poprawił on swoja efektywność względem lutego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 12,26%).Druga lokata dla  NN FIO Obligacji 2 i jest to powrót po miesięcznej nieobecności (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,88%).Ostatnia pozycja na podium dla Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,54%).

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 wynosi 12,26%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 wynosi 3,88%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,60%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 wynosi 3,54%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego